پروژه های کوبیاکس در حال اجرا توسط گروه مهندسان مشاور پارسا