👈متاسفانه جان و مال ساکنان اینگونه ساختمان ها، قربانی سودجویان و گاهی غفلت کارفرمایان می شود.

 

www.ParsaCEG.com
Join → @parsaceg