مهدی غلامی در رابطه با طرح “ساخت مشارکتی مسکن ” وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد: استفاده از مدل پیمانکاری ریسک را از انبوه ساز می گیرد و مردم هم منتفع خواهند شد.

وزارت شهرسازی از مدل پیمانکاری در ساخت مسکن استفاده کند!

غلامی در برنامه “صبح و گفتگو” با اشاره به چالش های” طرح ساخت مشارکتی مسکن” گفت: وزارت راه و شهرسازی مدل های مختلفی را برای تولید مسکن ارائه داده و یکی از مدل ها در طرح اقدام ملی به ویژه در شهرهای جدید و همچنین پروژه های سازمان زمین و مسکن، استفاده از “مدل مشارکتی” است.
– وی در توضیح بیشتر “مدل مشارکتی” بیان داشت: در این مدل، انبوه ساز هزینه ساخت و دولت هم زمین و پروانه ساخت را تامین می کند و در نهایت هر کدام سهم خود را برمی دارند؛ مطابق با همان مدلی که بخش خصوصی در بازار آزاد انجام می دهد.

– کارشناس اقتصاد مسکن در ادامه مطلب مطرح کرد: با توجه به اینکه سهم هزینه ساخت به ویژه در شهرهای جدید نسبت به زمین بیشتر است طبیعتاً عمده واحدها متعلق به سازنده خواهد بود و لذا این انبوه ساز است که سعی می کند قیمت عرضه واحدها را تعیین کند.

– غلامی همچنین متذکر شد: معمولا افزایش قیمت زمین بیشتر از افزایش هزینه ساخت است لذا با طولانی شدن هر چه بیشتر پروژه، قیمت زمین هم بالاتر رفته و سهم دولت کم و سهم انبوه ساز زیاد خواهد شد و در نتیجه انبوه ساز منتفع می شود.