🔻ضوابط مربوط به پارکینگ درنقشه های معماری :

▪️قرارگیری یک پارکینگ مفید حداقل دهانه ۲.۵ متر
▪️طول مورد نیاز جهت پارکینگ ۵ متر
▪️حداقل فضای یک پارکینگ ۲.۵*۵ متر
▪️شعاع گردش یا طول مورد نظر مفید جهت مانور ۴.۶ متر
▪️حداقل عرض در ورودی پارکینگ ۳ متر
▪️عرض رمپ یکطرفه ۳.۵ متر و دوطرفه ۵ متر
▪️شعاع داخلی مسیر گردش در رمپ۶.۵ متر .
▪️شیب رمپ پارکینگ ۱۵ درصد