برخی موارد که می بایست به هنگام بازدید از بنای احداثی و یا بهنگام صدور پروانه یا پایانکار توسط مامور بازدید کنترل گردد و اعلام شود:

۱. مطابقت ابعاد و حدود اربعه زمین با سند ملکی ،با در نظر داشتن اصلاحی و طرح تفصیلی
۲. کنترل ۱.۵ متر فضای باز در املاک جنوبی
۳. کنترل کدهای ارتفاعی طبق نقشه مصوب
۴. کنترل ۲۰% فضای سبز مورد نیاز در محوطه باز حیاط
۵. کنترل وضعیت مجاورین
۶. کنترل رعایت درز انقطاع
۷. کنترل سطح اشغال مجاز و مقایسه آن با سطح اشغال بنای احداثی
۸. کنترل جانمایی و استقرار کل بنا در زمین طبق نقشه مصوب

۹. کنترل حداقل عرض ورودی پارکینگ
۱۰. کنترل حداقل عرض و شیب مورد نیاز در رمپ های ورودی
۱۱. کنترل حداقل عرض راهروها جهت گردش ۹۰ درجه و جهت مسیر مستقیم
۱۲. کنترل ارتفاع درب ورودی زیرزمین و ارتفاع پارکینگ در زیرزمین و پیلوت
۱۳. کنترل عدم استقرار پارکینگ در زیر فضای نورگیرها و در فضای مشاعی نظیر راه پله ها

۱۴. کنترل تامین تهویه پیلوت و زیرزمین
۱۵. کنترل تامین اتاقهای برق ،مخابرات،آتش نشانی،منبع آب
۱۶. کنترل حداقل عرض دسترسی به انباری ها
۱۷. کنترل حداقل عرض مورد نیاز جهت دسترسی به حیاط و فضای باز
۱۸. کنترل حداقل عرض مورد نیاز جهت دسترسی به حیاط و فضای باز
۱۹. کنترل شماره گذاری پارکینگ ها و انباری ها
۲۰. کنترل تعداد پارکینگ ها جهت هر کاربری
۲۱. کنترل مساحت اتاق سرایداری
۲۲. کنترل حداقل طول و عرض و شیب رمپ
۲۳. کنترل ارتفاع در آستانه ورودی رمپ به زیرزمین
۲۴. کنترل محافظ دیوار پیرامونی رمپ(نرده) جهت جلوگیری از سقوط
۲۵. کنترل عرض و ارتفاع پله و پاگرد پله
۲۶. کنترل نصب نرده محافظ راه پله
۲۷. کنترل محدود شدن دسترسی از دسترس خروج به زیرزمین
۲۸. کنترل جهت بازشو درب مقاوم حریق “خود بسته شو”
۲۹. توجه و کنترل جانمایی آسانسور در کنار راه پله
۳۰. کنترل تعداد آسانسورها طبق نقشه و ابعاد آن
۳۱. کنترل حداقل فضای مورد نیاز مقابل آسانسور
۳۲. کنترل حداقل ابعاد و مساحت نورگیر در بنای احداثی
۳۳. کنترل حداقل طول نورگیر در واحدهای مشرف
۳۴. کنترل عدم عبور پوتر و ستون از داخل نورگیر
۳۵. کنترل بازگذاشتن نورگیر در پیلوت
۳۶. کنترل داکت سرویسهای بهداشتی و کانالهای کولر

۳۷. کنترل ارتفاع حداقل مجاز دیوار جان پناه بام
۳۸. کنترل شیب بندی پشت بام و کف شوی پشت بام
۳۹. کنترل ونت ها و هواکشها
۴۰. ارتفاع و تنها از روی دیوار جان پناه رعایت شده باشد
۴۱. فاصله ونت ها تا کولر رعایت شده باشد
۴۲. کلاهک H نصب شده باشد
۴۳. کنترل ابعاد ساختمان از روی پشت بام
۴۴. کنترل درز انقطاع از روی بام
۴۵. کنترل موتورخانه به لحاظ نصب کلیه سیستم های مورد نیاز و عایق بندی
۴۶. کنترل نصب سیستم گرمایی و سرمایی در واحدها اعم از نصب رادیوتورها و دریچه های کولر
۴۷. کنترل تاسیسات برقی ساختمان در مرحله بهره برداری
۴۸. کنترل رعایت ضوابط آتش نشانی
۴۹. کنترل دودکشها
به طور کلی با سایر ضوابط از جمله مقررات ملی ساختمان ،در آستانه بهره برداری کامل قرار داشته باشد