۱- کلیه پرتگاه ها و دهانه های باز در قسمت های مختلف کارگاه ساختمانی و محوطه آن که احتمال خطر سقوط افراد را در بر دارند ، باید تا زمان محصور شدن یا پوشیده شدن نهایی و یا نصب حفاظها ،پوشش ها و نرده های دائم و اصلی، بوسیله نرده ها یا پوششهای موقت به طور محکم و مناسب حفاظت گردد.( ماده۱۵ آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی)

۲- کلیه کارگران کارگاه های ساختمانی باید مجهز به وسایل حفاظت فردی متناسب با نوع کارباشند.( ماده۲۳ آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی)

۳- کلیه رانندگان یا اپراتورهای ماشین آلات وتجهیزات ساختمانی باید آموزشهای لازم را در مورد نحوه کار با این وسایل را طبق قوانین و مقررات مربوطه فرا گرفته و دارای پروانه مهارت فنی یا گواهی نامه ویژه ازمراجع ذیربط باشند. (ماده۲۴ آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی)

۴-دستگاه های بالا بر ثابت از قبیل وینچ ها باید بطور مطمئن در محل نصب خود مهار گردیده و وزنه های تعادل آنها متناسب با حداکثر میزان حمل بار محاسبه و در نظر گرفته شود . (ماده۳۲ آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی)

۵- برپاکردن ، پیاده کردن و دادن تغییرات اساسی در داربستها باید تحت نظارت شخص ذیصلاح و بوسیله کارگران که دراین گونه کارها تجربه کافی دارند انجام گیرد . (ماده۵۶ آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی)

۶- قبل از اینکه عملیات تخریب شروع شود ، باید بازدید دقیقی از کلیه قسمتهای ساختمان در دست تخریب بعمل آمده و در صورت وجود قسمت های خطرناک و قابل ریزش ، اقدامات احتیاطی از قبیل نصب شمع ،سپر و حایل و ستونهای موقتی جهت مهار آن قسمت ها بعمل آید . (ماده۱۹۲ آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی)

۷- عملیات تخریب باید ازبالاترین قسمت یا طبقه شروع و به پایین ترین قسمت یا طبقه ختم گردد، مگر در موارد خاصی که تخریب به طور یکجا و استفاده از مواد منفجره در فونداسیون و از راه دور با رعایت کلیه احتیاطات و مقررات ایمنی مربوطه و کسب مجوزهای لازم انجام و یااز طریق کشیدن با کابل و واژگون کردن و یا از طریق ضربه زدن با وزنه های در حال نوسان انجام شود . (ماده۱۹۸ آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی)

۸-از تخریب قسمتهای از ساختمان که باعث تخریب و ریزش ناگهانی قسمتهای دیگر ساختمان گردد باید جلو گیری به عمل آید . (ماده۲۰۲ آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی)

۹- قبل از اینکه عملیات گودبرداری و حفاری شروع شود ، اقدامات زیر باید انجام شود.

الف – زمین مورد نظر از لحاظ استحکام دقیقا مورد بررسی قرار گیرد .

ب- موقعیت تاسیسات زیر زمینی از قبیل کانالهای فاضلاب، لوله کشی آب ، گاز ، کابلهای برق، تلفن و غیره که ممکن است در حین انجام عملیات گودبرداری موجب بروز خطر و حادثه گردند و یا خود دچار خسارت شوند باید مورد شناسایی قرار گرفته و در صورت لزوم نسبت به تغییر مسیر دائم یا موقت و یا قطع جریان آنها اقدام گردد. (ماده۲۳۸ آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی)

۱۰- دیواره های هر گود برداری که عمق آن بیش از ۱۲۰ سانتیمتر بوده و احتمال خطر ریزش وجود داشته باشد باید به وسیله شمع ،سپر و مهارهای محکم ومناسب حفاظت گردد مگر آنکه دیواره ها دارای شیب مناسب (کمتر از زاویه پایدار شیب خاکریزی) باشد. (ماده۲۴۰ آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی)

۱۱- کلیه پیمانکاران چاه کن باید دارای وسایل و ابزار کار سالم و بدون نقص و همچنین وسایل حفاظت فردی مناسب با نوع کار ، به ویژه کلاه ایمنی ، پمپ هوادهی ، چکمه لاستیکی ، کمربند ایمنی و طناب نجات باشند و این وسایل را در اختیار کارگران خود قرار داده و درمورد کاربرد صحیح آن نظارت نمایند. (ماده۲۶۱ آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی)

۱۲- در انتخاب محل حفر چاه فاضلاب باید موقعیت چاه های فاضلاب قدیمی مورد توجه قرار گرفته و فاصله چاه جدید با چاه قدیم با نظر مهندس ناظر و صاحب کار و یا پیمانکار اصلی صاحب کار به اندازه ای در نظر گرفته شود که خطر ریزش و مرتبط شدن خودبه خود دو چاه وجود نداشته باشد ویا قبل از شروع حفاری ، نسبت به تخلیه چاه فاضلاب قدیم و پرکردن آن با خاک و شفته یا مصالح مناسب دیگر اقدام گردد . (ماده۲۶۳ آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی)

۱۳-هنگام برپا نمودن اسکلت فلزی و نصب ستونها ، تیرها و خرپاها ، تا زمانی که جوشکاری لازم انجام نگردیده و یا حداقل نصف پیچها و مهره ها بسته نشده اند،نباید کابل نگهدارنده جرثقیل را از آنها جدا نمود . (ماده۲۷۴ آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی)

۱۴-هنگام بالا بردن تیرآهن و سایر اجزاء اسکلت فلزی به وسیله جرثقیل باید برای جلوگیری از نوسان شدید آنها و ایجاد حادثه ، به وسیله چند رشته طناب و به طور دستی حرکت آنها را کنترل نمود .