😂😂😂بیست متر کار کرده یه کمپرسی ملات از خونه همسایه جمع کردن…😂

 

 

www.ParsaCEG.com
Join → @parsaceg