چند نکته ی مهم که باید قبل و زمان گودبرداری رعایت شود تا از آسیب رسیدن به ساختمان های مجاور و کارگران جلوگیری شود.

 

www.ParsaCEG.com
Join → @parsaceg